ترجمه مقاله

misanthropes

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بی نظمی ها، مردم گریز
ترجمه مقاله