ترجمه مقاله

military

دیکشنری انگلیسی به فارسی

نظامی، ارتش، ارتشی، جنگی
ترجمه مقاله