ترجمه مقاله

military officer

دیکشنری انگلیسی به فارسی

افسر نظامی
ترجمه مقاله