ترجمه مقاله

military issue

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مسائل نظامی
ترجمه مقاله