ترجمه مقاله

methoxide

دیکشنری انگلیسی به فارسی

متاکسید
ترجمه مقاله