ترجمه مقاله

methodizes

دیکشنری انگلیسی به فارسی

روش، متدیست کردن، اصولی شدن، در اصول وعقاید دینی سخت گیری کردن، دارای روش یا قاعدهای کردن
ترجمه مقاله