ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

mental

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ذهنی، روانی، روحی، فکری، مغزی، دماغی، معنوی، هوشی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ