ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

mental confusion

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سردرگمی ذهنی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ