ترجمه مقاله

menstrual phase

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مرحله قاعدگی
ترجمه مقاله