ترجمه مقاله

melodizing

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ملودی، خوش اهنگ کردن، اهنگ ملودی ساختن
ترجمه مقاله