ترجمه مقاله

melodic phrase

دیکشنری انگلیسی به فارسی

متن ملودیک
ترجمه مقاله