ترجمه مقاله

melanisms

دیکشنری انگلیسی به فارسی

melanisms، سیاهی غیر طبیعی بشره، سیاه چردگی
ترجمه مقاله