ترجمه مقاله

mauls

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ماله، توپوز، چکش چوبی، تخماق، چماق، گرز، له کردن، صدمه زدن، با چکش زدن یا کوبیدن
ترجمه مقاله