ترجمه مقاله

massifs

دیکشنری انگلیسی به فارسی

توده ها، توده سنگ، سد، مانع
ترجمه مقاله