ترجمه مقاله

massif

دیکشنری انگلیسی به فارسی

توده ای، توده سنگ، سد، مانع
ترجمه مقاله