ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

Mass

دیکشنری انگلیسی به فارسی

جرم، توده، انبوه، حجم، توده مردم، مراسم عشاء ربانی، کپه، جمع، قسمت عمده، گروه، جمع اوری کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ