ترجمه مقاله

margin

دیکشنری انگلیسی به فارسی

لبه، حاشیه، تفاوت، حد، کنار، بودجه احتیاطی، حاشیه دار کردن
ترجمه مقاله