ترجمه مقاله

marching

دیکشنری انگلیسی به فارسی

راهپیمایی، راه پیما
ترجمه مقاله