ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

manageable

دیکشنری انگلیسی به فارسی

قابل کنترل است، قابل اداره، کنترل پذیر، رام
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ