ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

mallets

دیکشنری انگلیسی به فارسی

چکش، پتک، چکش چوبی، چوگان، گرز، کلوخ کوب، چکش زدن، زدن، کوبیدن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما