ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

mallet

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مالت، پتک، چکش، چکش چوبی، چوگان، گرز، کلوخ کوب، چکش زدن، زدن، کوبیدن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما