ترجمه مقاله

maleficial

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سرزنده
ترجمه مقاله