ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

malcontentedness

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ناسازگاری
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ