ترجمه مقاله

malarial mosquito

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پشه مالاریا
ترجمه مقاله