ترجمه مقاله

malaria mosquito

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پشه مالاریا
ترجمه مقاله