ترجمه مقاله

magnesium hydroxide

دیکشنری انگلیسی به فارسی

هیدروکسید منیزیم
ترجمه مقاله