ترجمه مقاله

magnesium carbonate

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کربنات منیزیم
ترجمه مقاله