ترجمه مقاله

magnesium bicarbonate

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بی کربنات منیزیم
ترجمه مقاله