ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

lunitidal

دیکشنری انگلیسی به فارسی

لونیتیالد، وابسته بحرکت جزر ومد در اثر ماه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ