ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

line

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خط، ردیف، سطر، مسیر، رده، سیم، رشته، طرح، ریسمان، بند، دهنه، رسن، جاده، لجام، مسیر کهباخط کشی مشخص میشود، خط کشیدن، خط انداختن در، خط دار کردن، اراستن، تراز کردن، استر کردن، پوشاندن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ