ترجمه مقاله

lighthouse

دیکشنری انگلیسی به فارسی

فانوس دریایی، برج فانوس دریایی، چراغ خانه
ترجمه مقاله