ترجمه مقاله

lighthouse keeper

دیکشنری انگلیسی به فارسی

نگهبان فانوس دریایی
ترجمه مقاله