ترجمه مقاله

lightage

دیکشنری انگلیسی به فارسی

روشنایی
ترجمه مقاله