ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

laying

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تخمگذار، گذاردن، دفن کردن، تخم گذاردن، طرح کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ