ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

lay aside

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کنار گذاردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ