ترجمه مقاله

land

دیکشنری انگلیسی به فارسی

زمین، سرزمین، خشکی، خاک، دیار، بر، پیاده شدن، به خشکی امدن، رسیدن، بزمین نشستن، فرود امدن
ترجمه مقاله