ترجمه مقاله

land line

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خط زمین
ترجمه مقاله