ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

laid

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گذاشته، گذاردن، دفن کردن، تخم گذاردن، طرح کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ