ترجمه مقاله

keeper

دیکشنری انگلیسی به فارسی

دروازه بان، حافظ، نگهبان، نگهدار، بایگان
ترجمه مقاله