ترجمه مقاله

jumbo jet

دیکشنری انگلیسی به فارسی

جامبو جت
ترجمه مقاله