ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

jet

دیکشنری انگلیسی به فارسی

جت، فواره، فوران، دهانه، پرتاب، کهربای سیاه، سنگ موسی، مهر سیاه، پرش اب، جریان سریع، دهنه، مانند فواره جاری کردن، بخارج پرتاب کردن، بیرون ریختن، پراندن، فواره زدن، مرمری
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ