ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

jests

دیکشنری انگلیسی به فارسی

جاستر، شوخی، تمسخر، بذله گویی، مزاح، لطیفه، بذله، طعنه، گوشه، کنایه، کردار، مسخره، خوش مزگی، تمسخر کردن، استهزاء کردن، ببازی گرفتن، شوخی کردن، مزاح گفتن، خنده کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ