ترجمه مقاله

jacket potato

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کیک سیب زمینی
ترجمه مقاله