ترجمه مقاله

itchier

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تکان دهنده، خارش دار
ترجمه مقاله