ترجمه مقاله

itched

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خارش دار، خارش کردن، خاریدن
ترجمه مقاله