ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

irredeemable

دیکشنری انگلیسی به فارسی

قابل جبران نیست، از گرو در نیامدنی، غیر قابل استخلاص، غیر قابل خریداری، باز خرید نشدنی، پایان نا پذیر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ