ترجمه مقاله

iranian

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ایرانی، اهل ایران، پارسی، وابسته به ایران
ترجمه مقاله