ترجمه مقاله

Iranian rial

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ريال ايران
ترجمه مقاله