ترجمه مقاله

Iranian monetary unit

دیکشنری انگلیسی به فارسی

واحد پولی ایران
ترجمه مقاله