ترجمه مقاله

Iranian dinar

دیکشنری انگلیسی به فارسی

دینار ایرانی
ترجمه مقاله